Żłobek Tęcza
Dokumenty
Regulamin Żłobka "Tęcza"

1. Placówka czynna jest cały rok ( z wyłączeniem dni przeznaczonych na remonty , uzgodnione na początku września), 5 dni w tygodniu , w godzinach od 7.00 do 17.00.
2. Placówka przyjmuje dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3.
3. Placówka oferuje pełną opiekę całotygodniową, odpłatną .
4. Opłaty za  pobyt w Placówce reguluje cennik, który jest integralną częścią Regulaminu.
5. Do odbioru dziecka upoważnieni są wyłącznie Rodzice lub osoby wskazane w karcie zapisu.
6. Po przyjęciu do żłobka dziecko pozostaje pod stałą opieką personelu, aż do momentu odebrania przez osoby upoważnione. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Placówki pod opieką Rodziców bądź  osób upoważnionych do odbioru dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz w trakcie odbioru dziecka - od momentu zabrania z grupy.
7. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka do godziny 17.00.
8. W przypadku pozostawienia dziecka poza godzinami otwarcia doliczana jest opłata. Jej wysokość podana jest w aktualnym cenniku.
9. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka. Dziecko  z wyraźnymi objawami chorobowymi nie będzie przyjęte do żłobka.
10. W celu odliczenia kwoty za posiłek , należy powiadomić placówkę o nieobecności dziecka w danym dniu do godziny 8.30
11. Rodzice informowani są przez personel Placówki o wszelkich niepokojących objawach chorobowych i są zobowiązani do wcześniejszego odebrania dziecka z placówki. Pracownicy nie podają dzieciom leków. W indywidualnych przypadkach,  za zgodą Rodziców personel może wezwać odpłatnie lekarza pediatrę lub wezwać pogotowie ratunkowe.
12. Pracownicy Placówki zobowiązani są do opieki nad dziećmi z uwagą, starannością dbania o ich bezpieczeństwo i zaspokajania potrzeb, równego traktowania wszystkich dzieci, zagwarantowania nietykalności osobistej. 
13. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną  pielęgniarkę - położną.
14. Dyrektor żłobka ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających w przypadku braku uiszczania należnych opłat. Każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie.
15. W ramach czesnego Placówka zapewnia:
- środki higieniczne (papier toaletowy, chusteczki higieniczne)
- środki myjące (mydło)
- materiały plastyczne
- materiały edukacyjne
- kojec/łóżeczko + pościel
- ręczniki papierowe
16. Na czas pobytu dziecka w Placówce rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć dziecko w:
- pieluchy jednorazowe + chusteczki nawilżone
- ubranie na zmianę
17. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym pisemnie. Zerwanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nie daje podstaw do odliczenia czesnego.
18. Dzieci przebywające w naszej placówce są objęte ubezpieczeniem NW.
19. Żłobek korzysta z usług cateringu żywieniowego.STATUT  ŻŁOBKA "TĘCZA"

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Żłobek "Tęcza" zwany dalej "żłobkiem" lub "placówką" jest placówką prywatną.
2. Siedziba żłobka mieści się w Częstochowie przy ul. Mościckiego 22.
3. Właścicielem i  dyrektorem żłobka jest Magdalena Olszewska zamieszkała w Częstochowie przy ul. Ossowskiego 34 m. 25.
4. Żłobek funkcjonuje 12 miesięcy w roku. Terminy przerw pracy żłobka ustala dyrektor żłobka w porozumieniu z rodzicami.
5. Dzienny czas pracy żłobka ustala dyrektor dostosowując go do potrzeb rodziców z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 
6. Rodzice mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez żłobek w uzgodnieniu z dyrektorem placówki.
7. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica, przedłużony  za dodatkową opłatą.


Rozdział II
Cele i zadania żłobka.
§2
1. Celem działania żłobka jest opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i indywidualnym rozwojem dziecka oraz wspomaganie rodziny w tym zakresie.
2. Zadaniem żłobka jest:
2a. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych.
2b . Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej ,przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo ? wychowawczych i edukacyjnych dostosowanych do rozwoju psychomotorycznego dziecka i do jego wieku.
2c. Zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności.
2d. Zapewnienie warunków lokalowych i wyposażenia zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także zapewnienie opieki przez personel żłobka odpowiednio wykwalifikowany.
2e. Dbałość o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w żłobku, a także podczas zajęć oraz zabaw prowadzonych poza nim.

Rozdział III
Organizacja żłobka
§3
1. Placówka funkcjonuje przez cały rok (z wyłączeniem przerwy technicznej związanej z remontami , ustalonej przez dyrektora z rodzicami na początku września).
2. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest oddział złożony z dzieci .
3. Liczba dzieci w żłobku nie przekracza liczby 25.
4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia uwzględniający wymagania zdrowotne i higieniczne oraz oczekiwania rodziców.
5. Praca opiekuńczo - dydaktyczno -  wychowawcza realizowana jest na podstawie programu dostosowanego do warunków placówki i zgodnego z zadaniami żłobka.
6. Codzienny plan zajęć ma charakter otwarty pozwalający na uwzględnienie potrzeb dziecka w danym dniu.
7. Sposób realizacji codziennej pracy opiekuńczo -dydaktyczno- wychowawczej dokumentowana jest  dzienniku zajęć żłobka.
8. Za bezpieczeństwo dziecka podczas pobytu w placówce odpowiada dyrektor i opiekunowie.
9. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane ze żłobka przez rodziców/opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

&4
Wychowankowie żłobka
1. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat(w szczególnie uzasadnionych  przypadkach do lat 4 (Art.2 pkt 3 Ustawy)
2. Dyrektor ,opiekunowie i inni pracownicy żłobka zobowiązani są do przestrzegania i realizowania praw dziecka, a w szczególności do:
2.1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego,
2.2. ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony poszanowania jego godności osobistej,
2.3. życzliwego i podmiotowego traktowania
3. Wychowanek może być skreślony z listy uczęszczających do żłobka w przypadku nieprzestrzegania przez rodzica zawartej umowy o świadczeniu usług oraz na wniosek rodzica.

§5
Finansowanie działalności żłobka.
1. Usługi świadczone w żłobku są odpłatne.
2. Warunki odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie określa umowa zawarta między dyrektorem a rodzicami/opiekunami.
3. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie przypadku nieobecności dziecka zawarte są w regulaminie placówki.

§6
Rekrutacja
1. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest:
1.1. posiadanie stosownej liczby wolnych miejsc w placówce;
1.2. wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej dziecka;
1.3. zawarcie umowy cywilno - prawnej ;
1.4. dostarczenie od lekarza pediatry zaświadczenia o braku przeciwskazań do uczęszczania do żłobka;
1.5. w przypadku dziecka niepełnosprawnego dostarczenie informacji dotyczących stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
2. Rekrutacja dzieci przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i trwa cały rok.
3. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc o przyjęciu decyduje:
3.1. wielodzietność
3.2. uczęszczanie do żłobka rodzeństwa
3.3. kolejność zapisu 
4. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
5. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku trwającej, co najmniej nieprzerwanie 1 miesiąc, dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko o zbliżonym wieku stosując następujące zasady rekrutacji:
5.1. informacja o możliwości przyjęcia innego dziecka zostanie zamieszczona w formie komunikatu na stronie internetowej żłobka oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w jego siedzibie;
5.2. pierwszeństwo przy przyjęciu dziecka mają wnioski rodziców/ opiekunów, których dzieci wpisane są na listę rezerwową będącą w posiadaniu żłobka;
5.3. dyrektor żłobka zawiera pisemną umowę z rodzicami/opiekunami dziecka przyjętego na czas nieobecności, określającą szczegółowe warunki pobytu dziecka w żłobku, czas i okres tego pobytu oraz termin wniesienia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku.

§7
Dokumenty 
1. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami 
2. Placówka ma opracowane i wdrożone następujące dokumenty:
2.1 regulamin żłobka
2.2 procedurę bezpieczeństwa 
2.3 politykę bezpieczeństwa związaną z RODO

Rozdział IV
§8
Postanowienia końcowe
1. Zmiany statutu wprowadza się w trybie właściwym do jego nadania.
2. Statut wchodzi w życie z dniem 1  września 2018 roku.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

Data uchwalenia: 1 września 2018 roku